Regulamin strefy SPA

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Hotel Bystra a dokładniej Strefy Spa w obiekcie zlokalizowanym pod adresem Ul. Środkowa 180B, Białka Tatrzańska.
 2. Regulamin określa przede wszystkim:
  • sposób i formę świadczenia usług przez hotel z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych usług,
  • warunki na podstawie których hotel świadczy usługi na rzecz jego Gości, w tym zakres czynności jego pracowników oraz warunki współdziałania między pracownikami a Gośćmi obiektu dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego Gości,
  • prawa i obowiązki Gości Hotel Bystra korzystających ze Strefy Spa.
 3. Przed wejściem na teren Strefy Spa oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń/usług, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Regulamin Strefy Relaksu obowiązuje wszystkich jego Użytkowników. Przyjmuje się, iż z chwilą wejścia do Strefy Spa, każdy Gość akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Gości obiektu do zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 6. W przypadku zaistnienia nagłej konieczności, kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z usług Strefy Spa w szczególności w razie pilnej potrzeby lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu Gości.
 7. Strefa czynna jest codziennie od 12.00 do 22.00. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia obiektu w określone dni.
 8. Strefa Spa dzieli się na poszczególne części:
  • Strefa basenowa:
   • Basen rekreacyjny
   • Jacuzzi
  • Strefa Saun:
   • Sauna fińska
   • Sauna himalajska
   • Sauna ziołowa
   • Łaźnia parowa
   • Strefa schładzania się (wiadro fińskie, natryski, misa z lodem)
  • Szatnia
 9. Przed wejściem na teren Strefy Spa oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie Strefy.
 10. Osoby przebywające na terenie obiektu a w szczególności w strefie basenowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Strefy Spa mogą być wyproszone.
 11. Wszelkie zdarzenia, wnioski i uwagi należy zgłaszać osobie zarządzającej obiektem.
 12. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty, oraz za nie zapoznanie się użytkownika z niniejszym regulaminem, oraz instrukcjami użytkowania innych atrakcji.
 13. Każdy użytkownik Strefy Spa ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla użytkowników obiektu.
 14. Strefę Relaksu, wraz z terenami na zewnątrz obiektu należy opuścić nie później niż o godzinie 22.00 biorąc pod uwagę czas przebrania się.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY BASENOWEJ

 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem na basen do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
 2. Zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim do strefy basenowej.
 3. Poruszanie się po wszystkich częściach strefy basenowej dozwolone jest tylko i wyłącznie w klapkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę.
 4. Korzystając z poszczególnych atrakcji strefy basenowej nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności zakazane jest:
  • uszkadzanie/niszczenie oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
  • bieganie po Strefie oraz schodach
  • przytapianie i wpychanie do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu
  • wchodzenie na balustrady i inne elementy konstrukcyjne
  • używanie sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów
  • konsumpcji produktów żywnościowych
  • wnoszenie ostrych przedmiotów, szklanych naczyń i opakowań
  • wrzucanie do wody wszelkich przedmiotów
  • skakanie do wody z murków, balustrad, wanien jacuzzi czy innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”
  • korzystanie z atrakcji w sposób niezgodny z regulaminem i instrukcjami
  • niszczenie wyposażenia
  • załatwianie potrzeb fizjologicznych w wodzie
  • wkładanie części ciała do otworów znajdujących się wewnątrz niecek z wodą oraz jacuzzi, służących do nacieków i masażów wodnych
  • używanie mydła i innych środków chemicznych
  • zanieczyszczanie wody basenowej
  • wszczynanie fałszywych alarmów
  • wchodzenie do wody i korzystanie z atrakcji wodnych bez obecności ratownika
  • przebywanie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • spożywanie alkoholu
 5. Zabrania się korzystania ze strefy basenowej osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczka, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
 6. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Dzieci przed ukończeniem 15 roku życia, osoby niewidome, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z basenu jedynie pod opieką osoby dorosłej. Obowiązku opieki rodzicielskiej lub prawnej nie można przenieść na inne osoby, w szczególności na pracowników Hotelu.
 8. Korzystanie ze strefy jest równoznaczne z zobowiązaniem się do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • Zapoznania się z regulaminami korzystania z poszczególnych stref i przestrzegania ich.
  • Stosowania się do znaków informacyjnych oraz do poleceń i sygnałów ratownika oraz pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku w obiekcie,
  • Dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej stanu zdrowia,
  • Bezzwłocznego informowania pracowników obiektu o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 9. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia z użytkowania całości lub części urządzeń.
 10. W jacuzzi mogą jednocześnie przebywać 6 osób.
 11. Podczas korzystania z jacuzzi zabrania się:
  • wchodzenia i wychodzenia w miejscu innym niż do tego przystosowanym i przeznaczonym
  • skakania do wanny
  • zanurzania głowy pod wodę
  • wylewania wody z wanny
  • zanieczyszczania wody
  • zakłócania spokoju innych użytkowników
  • zachowania uznawanego za nieobyczajne, nieprzyzwoite lub obraźliwe
 12. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie strefy zobowiązane są podporządkować się nakazom ratownika pełniącego dyżur.
 13. Telefony alarmowe:
  • Policja - 997
  • Pogotowie Ratunkowe - 999
  • Straż Pożarna - 998
  • Numer alarmowy – 112

III. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN

 1. Strefa Saun czynna jest od poniedziałku do niedzieli od 17:00 do 22.00. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia obiektu w określone dni.
 2. Korzystanie ze Strefy Saun dozwolone jest jedynie dla osób powyżej 15 roku życia.
 3. W Strefie Saun znajdują się:
  • Sauna fińska
  • Sauna himalajska
  • Łaźnia parowa
  • Sauna ziołowa
  • Strefa schładzania (wiadro fińskie, natryski, misa z lodem)
 4. Strefa Saun jest strefą beztekstylną co oznacza, że korzystnie z saun dozwolone jest tylko w specjalnym pareo lub ręczniku. Do saun nie wchodzimy w stroju kąpielowym.
 5. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Z Sauny, w szczególności nie powinny korzystać:
  • osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym,
  • osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
  • kobiety w czasie menstruacji,
  • osoby cierpiące na jaskrę,
  • osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
  • osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
  • osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
  • osoby o dużej skłonności do krwawień,
  • osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
  • osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
  • osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate,
  • osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
  • osoby w stanach pozawałowych i powylewowych,
  • osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemami,
  • osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
  • osoby z objawami dekompresji,
  • osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
 6. Wejście do strefy Saun stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej i dostosowanie się do powyższego Regulaminu.
 7. Do saun należy wchodzić boso.
 8. Do saun parowych (mokrych) należy wchodzić boso bez ręcznika. W saunach parowych (mokrych) przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.
 9. Obsługą Saun i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Saun. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego.
 10. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach Saun należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
 11. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie pracowników Saun. Jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić Strefę Saun.
 12. Nie wolno dotykać rozgrzanych kamieni znajdujących się na piecach oraz elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
 13. Nie wolno samodzielnie polewać pieców w saunach płynami innymi niż specjalnie do tego przygotowanych przez opiekunów Saun.
 14. Z saun suchych należy korzystać w pareo/ręczniku zgodnie z zasadami saunowania dostępnymi na terenie Strefy Saun - siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami (także stopy). Należy użyć w tym celu pareo lub ręcznika.
 15. Przebywając w Strefie Saun należy stosować się do ogólnych zasad saunowania dostępnych w Strefie Saun.
 16. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
 17. Zachowanie Gości przebywających w strefie Saun nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z Saun itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. W Strefie Saun nie wolno praktykować żadnych zachowań i czynności o charakterze seksualnym.
 18. W Strefie Saun obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz wnoszenia szklanych naczyń lub opakowań.
 19. Goście, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych powyżej, lub z innych powodów powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników obsługi Saun.
 20. Zabrania się wnoszenia na teren Saun aparatów, telefonów, kamer oraz innych urządzeń mogących rejestrować obraz. Osoby, które nie zastosują się do zakazu mogą zostać wyproszone przez obsługę.
 21. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania ze strefy schładzania. Zbyt szybkie skorzystanie z zimnych pryszniców czy innych atrakcji zaraz po skorzystaniu z sauny może doprowadzić do wystąpienia arytmii, niedokrwienia i zawału mięśnia sercowego.
 22. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w skutek niestosowania się do Regulaminów, zaleceń pracowników, oraz za zdarzenia związane ze złym stanem zdrowia Gości.